Benthyciadau Yn Iwerddon

Oes angen benthyciadau arnoch chi yn Iwerddon? Ydych chi'n meddwl tybed beth yw benthyciad, a pha ffactorau i'w hystyried cyn gwneud cais am un? Yna dylech ddarllen yr erthygl hon. Gallwch ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fenthyciadau a benthyca arian yn Iwerddon yma.

ein Dull

Yn yr erthygl ganlynol, fe welwch opsiynau ar gyfer cymryd benthyciadau yn Iwerddon. Byddwch hefyd yn dod o hyd i'r holl wybodaeth am fenthyciadau yn Iwerddon fel y gallwch benderfynu drosoch eich hun pa opsiwn sydd orau i chi.

Yn y testun hwn, nid ydym yn rhoi cyngor ariannol i chi a bydd popeth y byddwch yn ei benderfynu yn benderfyniad i chi.

O ran cyllid, mae'n rhaid i chi fod yn hynod ofalus, oherwydd gall y penderfyniadau a wnewch effeithio ar eich bywyd am amser hir.

Felly byddwch yn wybodus a gwnewch eich ymchwil gyflawn cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Opsiynau Benthyciadau

Y Post

Mae An Post yn gweithredu fel cyfryngwr credyd ar ran Avantcard DAC. Mae An Post yn masnachu fel An Post Money wedi'i awdurdodi fel cyfryngwr credyd gan y CCPC. Mae masnachu Avantcard DAC fel Avant Money yn cael ei reoleiddio gan Fanc Canolog Iwerddon.  Mae An Post Money yn cynnig pob math o fenthyciadau, p'un a ydych eisiau car newydd, gwyliau, neu ehangu eich cartref. Defnyddiwch y gyfrifiannell benthyciad ar-lein i ddod o hyd i'r dewis gorau i chi.

 

Manteision:
 • Mae cyfraddau sefydlog yn gadael i chi gyllidebu'n hyderus, gyda symiau ad-dalu cyfartal bob mis.
 • Cyfraddau isel – 5.9% APR (Cyfradd Ganrannol Flynyddol) – cyfradd isaf Iwerddon ar fenthyciadau dros €20,000
 • Dim costau sefydlu nac ad-dalu’n gynnar – dim cosbau os byddwch yn dewis ad-dalu’ch benthyciad yn gynt na’r disgwyl.
 • Gallwch nawr ad-dalu'ch benthyciad dros delerau o un hyd at 10 mlynedd.
 • Benthyg rhwng €5,000 a €75,000
 • Mae gwneud cais am eich benthyciad yn broses gyflym a syml

Banc Iwerddon

Mae Banc Iwerddon yn cael ei reoleiddio gan Fanc Canolog Iwerddon. Yn y DU, mae Banc Iwerddon wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan Fanc Canolog Iwerddon. Awdurdodwyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a chydag amrywiad tybiedig i ganiatâd. Yn amodol ar reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a rheoleiddio cyfyngedig gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus.

 

Manteision:
 • Cyfraddau amrywiol o 6.8% APR
 • Ad-dalu eich benthyciad dros 1-7 mlynedd
 • Gohirio ad-daliadau benthyciad
 • Benthyg hyd at €65,000
 • Arian a dalwyd i mewn i'ch cyfrif
 • Dim ffioedd na thaliadau cudd

Benthyciadau yn Iwerddon: Da gwybod

Mae arian yn hanfodol ym mhob agwedd ar ein bywydau. Weithiau rydyn ni wir eisiau prynu ein hoff bethau. Ond nid ydym yn gallu ei brynu oherwydd nid oes gennym ddigon o arian. Dyma'r sefyllfa lle gall benthyciadau helpu.

Daw benthyciadau yn Iwerddon ar sawl ffurf i ddarparu ar gyfer ystod eang o sefyllfaoedd a chyllidebau. Gall banciau roi benthyciadau gwarantedig a heb eu gwarantu. Mae pobl yn dewis benthyciadau gwarantedig oherwydd y cyfraddau llog rhatach.

Mae llawer o arian yn hygyrch. Felly, mae'n bosibl prynu car neu dŷ brafiach. Ond, benthyciadau personol yn Iwerddon yw'r math mwyaf poblogaidd o fenthyciad heb ei warantu. Cynigir y benthyciadau hyn am symiau is a chodir cyfradd llog uwch arnynt oherwydd cânt eu defnyddio fel arfer ar gyfer pethau fel gwelliannau i dai.

Mae'r cyfan yn dibynnu ar gyfochrog a hanes credyd wrth benderfynu faint o fenthyciad y gallech ei gael. Pan fydd angen arian arnoch ar gyfer pethau fel atgyweiriadau, taliad car newydd, neu argyfwng, mae benthyciad yn ddewis call.

Maent yn gadael i chi brynu'r hyn sydd ei angen arnoch ar frys ac yn talu amdano'n raddol dros amser. Os ydych yn cadw cyllideb gyson ac yn talu eich biliau ar amser bob amser. Yr opsiwn gorau i fenthyca arian tra'n parhau i gadw sefydlogrwydd ariannol yw ceisio benthyciad heb ei warantu.

Gall pobl yn Iwerddon gael benthyciadau ar gyfer sefyllfaoedd brys a all ddigwydd unrhyw bryd. Gall unrhyw un gael ei hun mewn sefyllfa lle mae angen arian arnynt yn sydyn. Ond nid ydych chi eisiau benthyg arian gan aelodau'r teulu.

 

benthyciad bach yn Iwerddon

Efallai y bydd angen llawer o arian arnoch mewn argyfwng. Mae yna wahanol fathau o fenthyciadau yn Iwerddon, fel cartref, personol, myfyriwr, ar-lein, diwrnod cyflog, ac ati. Gallwch fenthyg arian mewn unrhyw ffordd y dymunwch. Felly, gallwch gael benthyciadau yn Iwerddon ar gyfer bron unrhyw beth y dyddiau hyn. Gellir defnyddio benthyciadau cartref ar gyfer pethau fel prynu cartref newydd, gwneud atgyweiriadau, ac ati. Gall y benthyciadau hyn yn Iwerddon eich helpu i gael llawer o'r pethau rydych chi eu heisiau.

Gallwch gael benthyciad preifat i'w ddefnyddio ar gyfer beth bynnag a ddewiswch, gan gynnwys priodas, car, cwch, neu ddarn o ddodrefn. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae benthyciadau myfyrwyr yn Iwerddon yn cael eu rhoi yn bennaf i fyfyrwyr i dalu am goleg.

Os oes angen cymorth ariannol ar fyfyriwr yn Iwerddon i barhau â'i addysg, gall wneud cais am fenthyciadau. Rydym yn trafod holl fanylion benthyciadau yn Iwerddon yn y post hwn. Rydym hefyd yn trafod beth ydyn nhw a sut i wneud cais amdanynt. Gadewch i ni ddechrau!

Benthyciadau Ar-lein yn Iwerddon

Ni allwch ddisgwyl i bethau fynd yn dda gyda'ch arian bob amser. Fodd bynnag, ar ryw adeg, bydd yn rhaid i chi ddelio â phroblemau gyda'ch incwm misol a, thrwy estyniad, eich cyllideb gyfan. Os oes angen arian arnoch yn gyflym, peidiwch â straen; gwneud cais am fenthyciad ar-lein yn Iwerddon fel dewis arall.

Dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o ddelio â chostau annisgwyl trwy gael arian yn gyflym ac yn effeithiol. Does dim rhaid i chi lenwi llawer o waith papur na rhedeg o gwmpas i gael yr arian. Gallwch chi fynd ar-lein a dilyn y camau sylfaenol.

Mae'r benthyciadau hyn yn Iwerddon yn ansicredig, sy'n golygu nad oes rhaid i chi roi unrhyw beth i fyny fel cyfochrog. Gallwch gael arian parod yn gyflym pan fyddwch yn cael benthyciad ar-lein yn Iwerddon. Gallwch ddefnyddio'r benthyciad hwn i dalu biliau neu wariant, ac ati. Mae adegau pan fyddwch angen arian yn gyflym, fel pan fydd angen trwsio'ch car ar unwaith. Hefyd, biliau meddygol enfawr, ffioedd coleg, neu rent.

Pan fydd hyn yn digwydd, ni allwch aros tan y tro nesaf y cewch eich talu, felly byddwch yn chwilio am fenthyciadau ar-lein. Yr amser cymeradwyo ar gyfer y benthyciadau hyn yn Iwerddon yn gyffredinol yw 1 i 2 ddiwrnod. Gall banciau drosglwyddo arian i'ch cyfrif. Gallwch reoli eich arian a chael cysur gyda throsglwyddiadau arian cyflym o'r fath.

Sut mae Gwneud Cais am Fenthyciadau Ar-lein yn Iwerddon?

Gallwch wneud cais am fenthyciad ar-lein heb boeni am unrhyw waith papur. Dim ond y manylion sylfaenol hyn y mae'n rhaid i chi eu rhoi:

 • Proflenni adnabod
 • Cyfrifon banc
 • Slipiau cyflog
 • Preswylfa barhaol yn Iwerddon
benthyciadau yn Iwerddon ar-lein

Benthyciadau yn Iwerddon gyda Chredyd Gwael

Pan fydd gan rywun gredyd gwael ac angen arian, mae'n broblem fwy. Ond mae ffordd allan: benthyciadau i bobl â chredyd gwael yn Iwerddon. Mae'r opsiwn i fenthyg arian yn rhoi arian i chi i wneud iawn am unrhyw ddiffygion yn eich arian. Mae yna lawer o fanciau yn Iwerddon sy'n sicrhau eich bod chi'n cael cymorth ariannol ar yr adeg iawn.

Gallwch ddarparu proses ddi-dor trwy wirio manylion ariannol a phreifat ymgeiswyr ar-lein. Mae cyfrifiannell y benthyciad yn dangos taliadau misol a blynyddol.

Y peth call i'w wneud yw rhoi mwy o bwysau ar faint y gallwch chi ei dalu'n ôl nawr nag ar eich sgôr credyd. Mae’n ei gwneud hi’n haws i chi gael benthyciad cyfradd llog isel. Gellir defnyddio'r benthyciadau ar gyfer unrhyw beth, p'un a allwch aros neu angen yr arian ar unwaith.

Gall banc bob amser roi arian i chi pan fyddwch ei angen. Os oes angen help arnoch, gallant roi cyngor i chi ar unrhyw beth heb eich poeni â galwadau.

Sut Alla i Gael Benthyciadau ar gyfer Credyd Gwael yn Iwerddon?

Mae gan fenthyciadau ar gyfer credyd gwael yn Iwerddon ofynion penodol. Nid oes dim byd anodd neu amhosibl yn eu cylch. Mae angen gwybodaeth ariannol a phersonol ar fanciau i brosesu ceisiadau. 

Os oes gennych gredyd gwael yn Iwerddon, rhowch y canlynol:
 • Datganiad banc y chwe mis diwethaf

Mae cyfriflenni banc yn dangos eich cyflwr ariannol. Ond nid dim ond i bobl â chredyd gwael yr ydym yn gofyn hyn. Hyd yn oed os oes gan yr ymgeisydd gredyd perffaith, mae'n rhaid iddo roi'r wybodaeth hon.

 • Datganiad incwm am y chwe mis diwethaf

Mae'n rhaid i chi ddangos y gallwch ad-dalu'r benthyciad drwy gael incwm rheolaidd. Rhaid i chi gyflwyno slip cyflog neu ddilysiad incwm misol arall. Dylai'r arian ddod i mewn yn rheolaidd.

 • Cyfrifon busnes hunangyflogedig 6 mis

Os ydych yn hunangyflogedig, dylech roi datganiad o'ch cyfrif busnes am y chwe mis diwethaf. Mae llawer o fenthycwyr yn rhedeg busnesau ac yn defnyddio cyfrifon cwmni i fenthyca at achosion personol. Mae'r un peth â phan fydd person cyflogedig yn dangos eu bonion cyflog neu unrhyw brawf arall o incwm.

benthyciadau arian parod yn Iwerddon

Benthyciadau Ceir yn Iwerddon

Ydych chi'n cael eich car cyntaf? Ydych chi eisiau Newid i fodel mwy newydd? Waeth beth rydych chi'n poeni amdano, rhowch ddigon o amser i chi'ch hun i ddewis y car iawn. Oherwydd bod benthyciadau car cyflym banciau yn Iwerddon yn dileu'r cyfnod aros sy'n gysylltiedig â chael yr arian angenrheidiol.

Mae banciau Iwerddon yn cynnig benthyciadau ceir ar gyfer cerbydau newydd a cherbydau ail-law. Mae banciau'n cynnig bargeinion nad ydynt yn rhy ddrud ac yn gadael llai o bwysau gyda thaliadau llai a chyfraddau is. Fe welwch fod bargeinion yn deg ac yn hawdd eu trin. Mae benthyciad banc traddodiadol yn dal i fod yn ddewis ymarferol.

Y dyddiau hyn, mae'r farchnad cyfradd llog yn wirioneddol iach. Ond, mae'n bwysig nodi bod gan lawer o fenthycwyr gyfraddau isel o hyd o ganlyniad i'r argyfwng economaidd. Weithiau mae'n haws ariannu deliwr neu wneuthurwr. Oherwydd maen nhw'n fwy tebygol o'ch helpu chi.

Gall banciau fod ychydig yn llym erbyn hyn o ran benthyca arian. Mae'n debyg mai'r opsiwn hawsaf i ariannu car ail-law yw trwy fenthyciad preifat tebyg i hwn. Efallai y gallwch gael yr arian ar unwaith, ac ni fydd yn rhaid i chi dalu am ergyd gyntaf dibrisiant.

Beth sydd ei angen arnoch i Gael Benthyciad Car yn Iwerddon?

 • cyfrif banc
 • Slipiau cyflog chwe mis
 • Profwch fod eich incwm presennol yn sefydlog.
 • Cadwch eich statws credyd yn uchel.
 • Profwch y sicrwydd swydd

Sut i Gael Benthyciad Preifat yn Iwerddon?

Y benthyciad preifat delfrydol yw'r un sy'n caniatáu ichi fenthyca'r union beth rydych chi ei eisiau. Bydd y gyfradd llog mor isel â phosibl tra'n cynnal taliadau misol hylaw. Gallwch ddefnyddio rhaglen neu frocer i gymharu cyfraddau llog benthyciadau preifat yn Iwerddon. Mae'r broses yn hawdd ar gyfer dod o hyd i fenthyciad sy'n cyd-fynd â sefyllfa ariannol person.

Ystyriwch yr awgrymiadau hyn wrth chwilio am fenthyciad preifat yn Iwerddon:

 • Y swm y bydd ei angen arnoch

Dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch y dylech ei fenthyg; peidiwch â gorestyn. Gwnewch gais am y benthyciad â phosibl tuag at gostau ymlaen llaw yr eitem rydych chi'n ei phrynu, fel car.

 • Cost benthyciad

Mae'n hanfodol cyfrifo cyfanswm y llog y disgwylir i chi ei dalu ar fenthyciad. 

 • Cyfraddau llog

Bydd cost eich benthyciad yn gostwng wrth i'r gyfradd llog ostwng. Gellir cyfrif y gyfradd ganrannol flynyddol safonol (APR) a godir gan bob benthyciwr yn y gyfrifiannell benthyciad. Y ffordd honno, bydd gennych ffigwr bras mewn golwg cyn hyd yn oed wneud cais.

 • Taliadau misol

Mae telerau benthyciad hirach yn lleihau taliadau misol. Ond, bydd cyfanswm y gost yn uwch. Dylech s Gosod rhandaliadau misol rhesymol, ond peidiwch ag ymestyn y gost.

 • Amser ad-dalu

Rydych chi'n gwneud yr amser y mae'n ei gymryd i ad-dalu'r benthyciad mor gyflym ag y gallwch. Po gyflymaf y byddwch yn ad-dalu, y lleiaf y byddwch yn ei dalu. Mae'r rhan fwyaf o fenthyciadau preifat yn Iwerddon yn cynnig telerau ad-dalu 1 i 10 mlynedd.

 • Cosbau ad-dalu cynnar

Dylech ddadansoddi'r term ad-dalu'n ofalus oherwydd byddai rhai benthycwyr yn codi tâl arnoch am ad-dalu'n gynnar. Os credwch y gallech fod am ad-dalu'ch benthyciad yn gynnar, dylech chwilio am fanc sy'n hyblyg o ran ad-dalu.

 • Costau eraill

Mae banciau'n gosod ffioedd am daliadau hwyr, taliadau wedi'u hepgor, a hyd yn oed y broses trefnu benthyciad ei hun. Dylech wirio'r print mân am unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â benthyciad.

 • Eich statws credyd.

Os oes gennych gredyd gwael, efallai na fydd banciau yn rhoi benthyciad preifat i chi. Gall sgôr gwael ddangos cyfraddau llog uwch, felly gwellwch ef i sicrhau’r benthyciad gorau.

Dogfennau y mae eu hangen arnoch ar gyfer Benthyciad Preifat yn Iwerddon.

 • Os gwnewch gais yn eich banc presennol, dim ond eich Rhif PPS (PPSN) sydd ei angen arnynt.
 • Prawf hunaniaeth, fel pasbort
 • Prawf o ble rydych chi'n byw, fel bil cyfleustodau
 • Gwybodaeth Cyflogaeth
 • Tri mis o gyfriflenni banc
 • Prawf incwm.
benthyciadau diwrnod cyflog yn Iwerddon

Benthyciadau Diwrnod Cyflog yn Iwerddon

Mae pobl na allant fenthyca yn rhywle arall yn troi at fenthyciadau diwrnod cyflog mewn argyfwng. Mae'n debygol na fydd y benthyciad am fwy nag ychydig gannoedd o bunnoedd. Hefyd, mae'n ofynnol i chi ad-dalu'r balans benthyciad cyfan erbyn dyddiad penodol, sef eich diwrnod cyflog canlynol fel arfer.

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn Iwerddon yn fenthyciadau llog uchel tymor byr sydd fel arfer yn amrywio o 100 i 1000 o bunnoedd. Ond mae cael benthyciad yn bendant yn rhyddhad pan fo arian yn brin. Gallwch dalu'n ddidrafferth am bethau fel biliau meddygol, trwsio ceir, a mwy. Mae eich trafferthion ariannol brys yn cael eu dileu gyda'r benthyciadau hyn.

Mae'r benthyciadau hyn ar gael gan amrywiaeth eang o sefydliadau ariannol, fel arfer am symiau bach. Mae'n caniatáu ichi fenthyg swm penodol o'ch incwm misol yn gyfleus.

Gan nad oes angen costau gwarchodaeth, cyfochrog na phrosesu, mae'r benthyciadau hyn yn Iwerddon i bob pwrpas yn seiliedig ar incwm. Hyd yn oed os oes gennych gredyd gwael, gallwch gael un o'r benthyciadau hyn o hyd. Mae llawer o fanciau Gwyddelig yn darparu benthyciadau diwrnod cyflog rhesymol. Gallwch chi dalu'r rhandaliad yn hawdd gyda'r arian a gewch bob mis.

Mae Banciau'n Cynnig y Gwasanaethau Canlynol gyda Benthyciadau Diwrnod Cyflog yn Iwerddon:

 • Ad-daliadau Hyblyg
 • Mae pob cam yn cael ei wneud ar-lein
 • Cyfradd Cymeradwyo Benthyciad: 98.5%
 • Cyfraddau llog rhesymol
 • Benthyciadau i Bawb

Cyn cymryd benthyciadau diwrnod cyflog yn Iwerddon, darganfyddwch y gyfradd llog a ffioedd hwyr. Os na allwch ad-dalu'ch benthyciad ar amser, mae'n treiglo drosodd, mae'ch dyled yn cynyddu, ac efallai y byddwch yn profi anawsterau ariannol.

Benthyciadau Cartref yn Iwerddon

Gallwch gynyddu gwerth eich eiddo gyda chymorth benthyciad cartref i dalu am gost gwelliannau, atgyweiriadau, neu dŷ newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael morgais. Cyn chwilio am dai, gwnewch gais i fanciau am 'gymeradwyaeth yn gyffredinol' Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwybod a fydd eich cais am forgais yn cael ei dderbyn.

Hefyd, bydd yn eich helpu i ddarganfod faint o arian y gallwch ei fenthyg. Hefyd, os oes gennych fenthyciad tai wedi’i gymeradwyo, mae perchnogion yn fwy tueddol o dderbyn eich cynnig ar y tŷ. Mae angen ichi fod yn ymwybodol o wahanol opsiynau morgais a chyfraddau llog banciau Gwyddelig sylweddol.

Y Dogfennau y gall fod eu hangen arnoch ar gyfer Benthyciad Cartref yn Iwerddon

Bydd angen dogfennau penodol arnoch i gael benthyciad cartref. Dylech gadw copi dyblyg o unrhyw ddogfennau y byddwch yn eu cyflwyno i frocer neu fanc.

 • Prawf o'ch enw, eich cyfeiriad, a'ch rhif Nawdd Cymdeithasol (PPSN)
 • Prawf o enillion (P60 diweddaraf, bonion cyflog, neu gyfrifon ardystiedig os ydych yn hunangyflogedig)
 • Datganiadau cyfrif o'r 3-12 mis diwethaf

Sut mae Banciau'n Penderfynu Beth i'w Wneud Gyda'ch Cais am Fenthyciad Cartref yn Iwerddon?

 • Incwm

Bydd banciau yn ystyried eich incwm, a all gynnwys tâl goramser a bonysau. Os ydych yn bwriadu rhentu ystafell, gallai rhai gymryd hyn i ystyriaeth.

 • Oedran

Maent yn ystyried eich oedran a'ch oedran ymddeol arfaethedig. Hefyd, maen nhw'n gwirio oedran talu eich morgais.

 • Benthyciadau rhagorol

Os yw balansau eich cerdyn credyd neu fenthyciad eisoes yn eithaf uchel. Gall hyn leihau eich gallu benthyca neu gymhwysedd morgais.

 • Sefyllfa cyflogaeth

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad, bydd y benthyciwr yn ystyried a oes gennych swydd barhaol ai peidio. Os ydych yn gweithio o dan gontract, efallai y bydd yn rhaid i chi aros gyda'r un cwmni am 12 mis neu lofnodi contract newydd.

 • Statws preswyl

Pwy ydych chi, dinesydd Gwyddelig, ymwelydd, neu ymfudwr yn dod adref?

 • Treuliau

Bydd benthycwyr yn meddwl am eich rhwymedigaethau ariannol eraill, fel talu am ofal plant.

 • Rheoli ariannol

Os ydych chi’n defnyddio gorddrafft yn rheolaidd, bydd banciau’n gwirio’ch cofnodion banc i weld a allwch chi dalu debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog. Hefyd, os oes prawf bod pobl yn defnyddio gamblo ar-lein yn ormodol, ac ati.

 • Arbedion

Mae hyn yn dangos bod gennych ddigon o arian ar gyfer blaendal a gallwch arbed swm penodol bob mis.

 • Statws credyd

Mae hyn yn dangos pa mor dda yr ydych wedi talu benthyciadau eraill yn ôl. Os oes gennych gredyd gwael, efallai na fyddwch yn gallu cael benthyciad cartref yn Iwerddon.

 • Gwerth eiddo

Pris y cartref newydd a phrisiad eich cartref presennol. Os ydych am werthu eich tŷ a phrynu un arall.

 • Y swm rydych chi am ei fenthyg

Dyma'r swm rydych chi ei eisiau, sy'n hafal i bris yr eiddo llai'r taliad i lawr rydych chi'n bwriadu ei wneud.

 • Gwarantwr

Gwarantwr yw person sy'n addo ad-dalu'ch benthyciad os na allwch wneud hynny.

benthyciadau myfyrwyr yn Iwerddon

Benthyciadau Myfyrwyr yn Iwerddon

Mae Iwerddon yn lle gwych i fynd i goleg neu brifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn economeg, pharma, CS, EE, y gyfraith, Psych, Lit, a Thechnoleg. Mae cyfalaf cynaliadwy yn angenrheidiol i gyflawni'r nodau addysgol yn Iwerddon. Gall benthyciadau myfyrwyr yn Iwerddon eich helpu i gyrraedd eich nodau addysgol hyd yn oed os ydych chi'n nerfus am eich arian.

Mae benthyciadau personol yn Iwerddon yn caniatáu i fyfyrwyr ddilyn eu nwydau heb aberthu eu haddysg. Os ydych yn fyfyriwr neu newydd ddechrau ysgol yn Iwerddon. Gallwch gael benthyciad myfyriwr am hyd at € 5,000 heb lawer o drafferth. Gan fod arian yn dynn ac ni allant dalu eu biliau, mae'n anodd i lawer o fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu hastudiaethau.

Os ydych chi eisiau astudio yn Iwerddon ond yn brin o arian, peidiwch â phoeni. Mae dal yn bosibl mynd i goleg yn Iwerddon os gwnewch gais am fenthyciad myfyriwr. Mae banciau yn rhoi benthyciadau llog isel i fyfyrwyr sydd am astudio yn Iwerddon. Os oes angen benthyciad arnoch, ewch at eich banc neu ymgynghorydd.

Sut alla i gael Benthyciad Myfyriwr yn Iwerddon?

Er bod pob banc yn wahanol, mae llawer ohonynt yn darparu ceisiadau ar-lein neu dros y ffôn gydag amseroedd cymeradwyo byr. Os oes angen benthyciad myfyriwr arnoch yn Iwerddon, dylech gysylltu â banc.

Banc Gorau ar gyfer Benthyciadau yn Iwerddon

Banc Allied Irish (AIB)

Y banc mwyaf yn Iwerddon yw hwn. Hefyd, mae'r wladwriaeth yn berchen ar 71% ohono. Dechreuodd ar 21 Medi, 1966, tua 56 mlynedd yn ôl. Mae ei bencadlys yn Nulyn. Mae'r banc hwn yn cynnig llawer o wahanol wasanaethau, megis benthyciadau cartref, benthyciadau busnes, benthyciadau ceir, cardiau debyd, a mwy.

Banc Iwerddon

Dechreuodd yn 1783. Mae ei phrif swyddfa yn Dublin. Prif genhadaeth y banc hwn yw dosbarthu gwasanaethau bancio a benthyciadau. Amcangyfrifwyd yn 2018 bod 11,086 o bobl yn cael eu cyflogi yno. Daeth ei incwm net i gyfanswm o €935 miliwn yn 2018. Mae'r banc yn cynnig llawer o wahanol fathau o fenthyciadau i bobl.

Banc Ulster

Mae Ulster Bank ymhlith pedwar banc masnachol gorau Iwerddon. Dechreuwyd ef yn 1836, sef tua. 184 o flynyddoedd yn ôl. Mae prif swyddfa'r banc hwn yn George's Quay, Dulyn. Hefyd, mae'r banc hwn yn cynnig gwasanaethau fel cyfrifon cynilo, cardiau debyd, benthyciadau cartref, benthyciadau ceir, a llawer mwy.

Citibank Ewrop

Dechreuwyd ef yn 1902, tua 120 mlynedd yn ol. Mae'n gangen o'r cawr bancio Americanaidd Citigroup. Mae prif swyddfa Citibank Europe yng Nghei Mur y Gogledd yn Nulyn. Mae'n gwmni tramor mawr gyda gweithrediadau yn Iwerddon. Mae'n cynnig ystod eang o wasanaethau bancio, megis rheoli arian parod, cynhyrchion buddsoddwyr, gwasanaethau masnach, benthyciadau ar-lein, benthyciadau cartref, benthyciadau busnes, ac ati.

Permanent TSB Group Holdings PLC

Newidiodd Irish Life and Permanent PLC ei enw i Permanent TSB Group Holdings yn 2013. Mae'n adnabyddus am helpu pobl yn Iwerddon gyda'u harian personol. Dechreuwyd ef yn 1884, yr hyn sydd agos i 138 o flynyddoedd yn ol. Mae prif swyddfa'r benthyciwr hwn yn Nulyn. Mae gan y banc hwn ystod eang o opsiynau benthyciad.

Banc Danske

Mae'n rhan o Grŵp Danske Bank; y mae ei phrif swyddfa yn Copenhagen. Mae'n gangen ryngwladol boblogaidd yn Iwerddon, a sefydlwyd ym 1986. Dulyn yw lle mae pencadlys Danske Bank. Yn ôl y niferoedd ar gyfer 2020, bydd 22,376 o bobl yn gweithio yma. Mae Danske Bank yn cynnig ystod eang o wasanaethau benthyca.

Banc KBC Iwerddon

Dyddiad cychwyn y banc oedd Chwefror 14, 1973, gan ei wneud bron yn 49 oed. Irish Intercontinental Bank oedd ei enw gwreiddiol. Prynodd Banc KBC 100% o Fanc IIB yn 1999 a'i ailenwi. Daeth yn KBC Bank Ireland yn 2008. Mae hwn yn cynnig gwasanaethau banc, fel benthyciadau, cardiau credyd a debyd, ac ati, i gael cwsmeriaid.

EBSDAC

Agorodd Alex McCabe y banc hwn yn y flwyddyn 1935. Crëwyd y sefydliad hwn i helpu athrawon a gweision cyhoeddus eraill i fforddio cartrefu. Mae'r banc hwn yn cynnig benthyciadau morgais, cardiau credyd a debyd, benthyciadau ar-lein, a hyd yn oed gwasanaethau personol.

Banc DEPFA

Banc gyda pherchnogion o'r Almaen ac Iwerddon yw DEPFA Bank PLC. Dechreuodd yn 2002, tua 20 mlynedd yn ôl. Fe'i crëwyd o dan Lywodraeth yr Almaen ond yn ddiweddarach fe'i rheolwyd gan y Gwyddelod. Mae'r pencadlys yn Nulyn. Mae'r banc hwn hefyd yn cynnig amrywiaeth o fenthyciadau yn Iwerddon.

Banc Montreal, Iwerddon

Is-gwmni Bank of Montreal Financial Group sy'n berchen arno. Fe'i gelwid gynt yn Bank of Montreal PLC Sefydlwyd Banc Montreal yn Iwerddon ym 1996, gan ei wneud bron yn 26 mlwydd oed. Mae'n gangen dramor adnabyddus yn Iwerddon. Mae'n cynnig gwasanaethau busnes i bobl yr ardal. Mae ei brif ffocws ar gredyd diwydiannol a chyffredinol tymor canolig neu hir. Mae'r banc hwn hefyd yn darparu benthyciadau cartref, benthyciadau ceir, benthyciadau busnes, a phethau eraill.

benthyciadau iwerddon yn gyflym

Casgliad

Mae benthyciadau yn dod yn fwyfwy poblogaidd yn Iwerddon. Gallwch gael benthyciad ar gyfer llawer o bethau gwahanol, fel tŷ, car, astudiaeth, ac ati. Mae benthyciad banc yn gadael i chi ei dalu'n ôl ar eich cyflymder eich hun cyn belled â bod y taliadau'n rheolaidd ac ar amser. Yn hytrach na gorddrafft, lle mae'r credyd cyfan yn cael ei dynnu allan ar unwaith.

Yn nodweddiadol mae gan fenthyciadau banc yn Iwerddon gyfraddau llog is nag opsiynau ariannu eraill fel gorddrafftiau a chardiau credyd. Ni waeth pa fath o fenthyciad yr ydych yn chwilio amdano, bydd gennych fynediad at yr un set lawn o wasanaethau. Mae gan bob math o fenthyciad ei bwysigrwydd ei hun.

Yn bwysicaf oll, mae benthyciadau yn Iwerddon yn hanfodol oherwydd bod angen arian ar bobl. Mae'n hawdd cael benthyciad yn Iwerddon. Dylech geisio cael y benthyciad hwnnw os bydd ei angen arnoch. Ond, cyn gwneud cais, dylech ymchwilio i bolisïau amrywiol fanciau i benderfynu pa un fydd yn gwasanaethu'ch anghenion orau. Mae polisïau gwahanol fanciau yn amrywio.

Os gallwch gael benthyciad gyda chyfradd llog isel dros gyfnod byr, bydd yn eich helpu. Oherwydd bod llawer o gystadleuaeth, mae banciau yn gwneud eu gorau i ddenu cwsmeriaid trwy gynnig gwahanol gynlluniau, sy'n dda i gwsmeriaid. Gobeithiwn y bydd y canllaw cyflawn hwn i fenthyciadau yn Iwerddon o gymorth i chi.

Benthyciadau yn Norwy

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi gymryd benthyciadau yn Norwy. Efallai eich bod wedi drysu ynghylch y weithdrefn a sut i'w chyflawni. Rydyn ni yma i'ch arwain chi am y benthyciad yn Norwy. Yn gyntaf oll, nid ydym yn fenthyciwr, ac yn ail, nid oes gennym unrhyw arian i'w ddarparu i chi.

Benthyciadau yn Ffrainc

Os ydych chi'n chwilio am fenthyciadau yn Ffrainc, fe welwch fod digon o opsiynau i ddewis ohonynt. Gallwch gymryd benthyciad ar-lein, benthyciad car, neu fenthyciad preifat. Os ydych yn bwriadu prynu tŷ, efallai y gallwch gael benthyciad cartref. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael benthyciadau myfyrwyr os ydych chi'n mynd i'r ysgol yn Ffrainc.

Benthyciadau yn yr Eidal

Ond pam rydym yn cymryd benthyciadau? Heddiw, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd benthyciadau am wahanol resymau. Er bod rhai yn seiliedig ar resymau personol, mae eraill yn gwbl seiliedig ar ffactorau masnachol neu fusnes. Yn yr ychydig adrannau nesaf, byddwn yn ateb cwestiynau ar ble, sut, pam, beth, a pha fenthyciadau sydd ar gael i chi yn yr Eidal.

Benthyciadau yng Ngwlad Pwyl

Mae yna lawer o fanciau sy'n cynnig benthyciadau yng Ngwlad Pwyl ar-lein, ond nid oes gan bob un ohonynt delerau da. Ond peidiwch â phoeni, yma yn yr erthygl hon rydym wedi trafod yr holl fanciau ffafriol hynny sy'n cynnig benthyciadau gyda'r telerau ac amodau gorau.

Benthyciadau yn y Ffindir

Ond pam mae angen benthyciad arnom? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd benthyciadau am gymaint o resymau. Maent yn cynnwys prynu car newydd, tŷ newydd, dechrau busnes newydd, gwyliau, ac ati. Gall benthyciad eich helpu i gael unrhyw beth rydych ei eisiau yn y Ffindir. Ond mae rhai pethau y mae angen i chi eu deall am fenthyciadau yn y Ffindir.

Benthyciadau yn Sbaen

Nid yw cael benthyciad yn Sbaen yn benderfyniad mor syml, er y gall yr hysbysebion ymddangos fel pe bai'n hawdd cael benthyciad, ac nid oes rhaid iddo fod felly. Adolygiad manwl o ansawdd uchel o’r sefyllfa ariannol bresennol yw’r cam cyntaf mewn unrhyw chwiliad benthyciad.

Benthyciadau yng Ngwlad Groeg

Os ydych chi'n chwilio am fenthyciad yng Ngwlad Groeg, a'ch bod chi eisiau gwybod y lle gorau i ddod o hyd i fenthyciadau, yna mae'r erthygl hon yn berffaith i chi. Byddwch yn gallu dod o hyd i'r hanfodion am y broses ymgeisio, y gwahanol fathau o fenthyciadau, a'r cyfraddau.

Benthyciadau yn yr Iseldiroedd

Ydych chi'n chwilio am fenthyciadau yn yr Iseldiroedd? Ydych chi eisiau gwybod beth yw benthyciad a beth i'w ystyried cyn gwneud cais am fenthyciad? Yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Yma gallwch ddod o hyd i bopeth am fenthyciadau a chymryd benthyciadau yn yr Iseldiroedd.

Benthyciadau yn y Swistir

Mae benthyciadau yn y Swistir yn boblogaidd iawn. Yr un yw ystyr benthyciad neu gredyd yn y rhan fwyaf o wledydd, ond nid yw cymryd benthyciad ym mhob gwlad yr un peth.
Nid yw'n bwysig gwybod pob math o fenthyciadau a'u hynodion, ond mae'n bwysig ymgyfarwyddo â'r derminoleg a ddefnyddir a'r manylion y dylid rhoi sylw iddynt.

Benthyciadau yn Denmarc

Oes angen benthyciad arnoch chi yn Nenmarc? A ydych yn dymuno deall benthyciad, a pha ffactorau i'w gwerthuso cyn cael un? Yna dyma'r erthygl i chi. Mae'r erthygl hon yn dysgu popeth sydd ei angen arnoch chi am fenthyciadau a benthyca arian yn Nenmarc.