Croeso i Ardaloedd mewn Cyllid

Gwybodaeth ariannol, benthyciadau, banciau…

Darganfod, Dysgu, Penderfynu

Dysgwch am wahanol bosibiliadau ariannol 

Mae unrhyw bwnc y gallwch chi ei ddychmygu yn cael ei gwmpasu gan y wybodaeth helaeth sydd ar y we. Nid yw erioed wedi bod mor hawdd i lawer ddysgu a rhannu pethau newydd. Rydym wedi penderfynu rhoi gwybodaeth ariannol i chi. Yn bennaf am fenthyciadau mewn gwahanol wledydd. Os oes angen gwybodaeth arnoch ar sut i gael benthyciad mewn gwlad benodol, rydych chi yn y lle iawn.

benthyciadau dramor

ein Dull

Cyllid mewn llawer o wledydd

Rydym yn rhoi gwybodaeth i chi am fenthyciadau credyd a phethau eraill sy'n ymwneud â chyllid mewn gwahanol wledydd. Byddwn yn ceisio prosesu cymaint o wledydd â phosibl, gan ddechrau o Ewrop.

Dadansodda

Byddwn yn dadansoddi benthyciadau, cardiau credyd, a banciau mewn gwahanol wledydd fel y gallwch chi benderfynu drosoch eich hun pa un yw'r opsiwn gorau i chi.

Cynllun

Mae cyllid, benthyciadau, arian yn gyffredinol yn beth pwysig heddiw. Er mwyn i chi beidio â chwilio'r rhyngrwyd a chreu straen ychwanegol i chi'ch hun, fe wnawn ein gorau i ddarparu gwybodaeth i chi mewn un lle.

Rheoli

Ar ôl i chi roi gwybod i chi'ch hun, byddwn yn darparu dolenni i chi lle gallwch wneud cais am opsiwn penodol (benthyciadau, cyfrifon banc, cardiau credyd ...)

cynllun ariannol

Meysydd mewn Cyllid

Beth yw Cynllunio Ariannol

Nid yw cynllunio ariannol wedi'i gynllunio i leihau risg. Dyma’r broses o benderfynu pa risg i’w chymryd a pha risg nad yw’n angenrheidiol nac yn werth ei chymryd. Rhaid i gymdeithas gynllunio yn y tymor byr ac yn y tymor hir. Anaml y mae cynllunio tymor byr yn canolbwyntio ar gyfnod hwy na 12 mis.

Gan amlaf mae hyn yn ffordd o sicrhau bod gan yr Unigolyn, cwmni, neu gymdeithas ddigon o arian i dalu'r biliau a bod y dyddiau tymor byr a'r benthyciadau a dderbynnir yn unol â lles gorau'r cwmni. Ar y llaw arall, mae cynllunio hirdymor yn cwmpasu cyfnod o 5 mlynedd (er bod rhai Unigolion, cwmnïau, neu gymdeithasau yn gwneud cynlluniau am 10 mlynedd neu fwy).

Benthyciad Personol

Mae benthyciad personol yn gontract lle mae endid ariannol (benthyciwr) yn rhoi swm o arian ymlaen llaw i un arall (benthyciwr), gyda'r rhwymedigaeth i ddychwelyd y blaenswm penodedig, yn ogystal â'r llog y cytunwyd arno'n flaenorol a'r costau posibl sy'n deillio o'r gweithrediad penodedig.

cyfrif banc

Mae cyfrif banc yn gyfrif ariannol sy'n cofnodi trafodion ariannol rhwng cleientiaid a'u banciau. Mae gan bob cyfrif ei rif ei hun, sy'n wahanol ar gyfer pob cyfrif ar wahân.

Llog ar fenthyciad

Mae llog ar fenthyciad yn cyfeirio at y swm y mae’n rhaid i’r benthyciwr ei dalu, neu y dylai’r adneuwr ei ennill ar y prifswm ar gyfradd a bennwyd ymlaen llaw, a elwir yn gyfradd llog, a gellir cael y fformiwla llog drwy luosi’r gyfradd llog. , y prifswm sy'n weddill a hyd y benthyciad neu'r blaendal.

Dyledwyr benthyciad

Gelwir unigolyn neu gwmni, sy'n derbyn swm penodol o arian, yn ddyledwr. Mae'n ymrwymo i ddychwelyd yr un swm a gymerodd ynghyd â rhan ychwanegol ar gyfer llog am gyfnod penodol o aeddfedrwydd.

Benthyciadau yn Norwy

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi gymryd benthyciadau yn Norwy. Efallai eich bod wedi drysu ynghylch y weithdrefn a sut i'w chyflawni. Rydyn ni yma i'ch arwain chi am y benthyciad yn Norwy. Yn gyntaf oll, nid ydym yn fenthyciwr, ac yn ail, nid oes gennym unrhyw arian i'w ddarparu i chi.

Benthyciadau yn Ffrainc

Os ydych chi'n chwilio am fenthyciadau yn Ffrainc, fe welwch fod digon o opsiynau i ddewis ohonynt. Gallwch gymryd benthyciad ar-lein, benthyciad car, neu fenthyciad preifat. Os ydych yn bwriadu prynu tŷ, efallai y gallwch gael benthyciad cartref. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael benthyciadau myfyrwyr os ydych chi'n mynd i'r ysgol yn Ffrainc.

Benthyciadau yn Iwerddon

Mae arian yn hanfodol ym mhob agwedd ar ein bywydau. Weithiau rydyn ni wir eisiau prynu ein hoff bethau. Ond nid ydym yn gallu ei brynu oherwydd nid oes gennym ddigon o arian. Dyma'r sefyllfa lle gall benthyciadau helpu. Daw benthyciadau yn Iwerddon ar sawl ffurf i ddarparu ar gyfer ystod eang o sefyllfaoedd a chyllidebau. Gall banciau roi benthyciadau gwarantedig a heb eu gwarantu.

Benthyciadau yn yr Eidal

Ond pam rydym yn cymryd benthyciadau? Heddiw, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd benthyciadau am wahanol resymau. Er bod rhai yn seiliedig ar resymau personol, mae eraill yn gwbl seiliedig ar ffactorau masnachol neu fusnes. Yn yr ychydig adrannau nesaf, byddwn yn ateb cwestiynau ar ble, sut, pam, beth, a pha fenthyciadau sydd ar gael i chi yn yr Eidal.

Benthyciadau yng Ngwlad Pwyl

Mae yna lawer o fanciau sy'n cynnig benthyciadau yng Ngwlad Pwyl ar-lein, ond nid oes gan bob un ohonynt delerau da. Ond peidiwch â phoeni, yma yn yr erthygl hon rydym wedi trafod yr holl fanciau ffafriol hynny sy'n cynnig benthyciadau gyda'r telerau ac amodau gorau.

Benthyciadau yn y Ffindir

Ond pam mae angen benthyciad arnom? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd benthyciadau am gymaint o resymau. Maent yn cynnwys prynu car newydd, tŷ newydd, dechrau busnes newydd, gwyliau, ac ati. Gall benthyciad eich helpu i gael unrhyw beth rydych ei eisiau yn y Ffindir. Ond mae rhai pethau y mae angen i chi eu deall am fenthyciadau yn y Ffindir.

Benthyciadau yn Sbaen

Nid yw cael benthyciad yn Sbaen yn benderfyniad mor syml, er y gall yr hysbysebion ymddangos fel pe bai'n hawdd cael benthyciad, ac nid oes rhaid iddo fod felly. Adolygiad manwl o ansawdd uchel o’r sefyllfa ariannol bresennol yw’r cam cyntaf mewn unrhyw chwiliad benthyciad.

Benthyciadau yng Ngwlad Groeg

Os ydych chi'n chwilio am fenthyciad yng Ngwlad Groeg, a'ch bod chi eisiau gwybod y lle gorau i ddod o hyd i fenthyciadau, yna mae'r erthygl hon yn berffaith i chi. Byddwch yn gallu dod o hyd i'r hanfodion am y broses ymgeisio, y gwahanol fathau o fenthyciadau, a'r cyfraddau.

Benthyciadau yn yr Iseldiroedd

Ydych chi'n chwilio am fenthyciadau yn yr Iseldiroedd? Ydych chi eisiau gwybod beth yw benthyciad a beth i'w ystyried cyn gwneud cais am fenthyciad? Yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Yma gallwch ddod o hyd i bopeth am fenthyciadau a chymryd benthyciadau yn yr Iseldiroedd.

Benthyciadau yn y Swistir

Mae benthyciadau yn y Swistir yn boblogaidd iawn. Yr un yw ystyr benthyciad neu gredyd yn y rhan fwyaf o wledydd, ond nid yw cymryd benthyciad ym mhob gwlad yr un peth.
Nid yw'n bwysig gwybod pob math o fenthyciadau a'u hynodion, ond mae'n bwysig ymgyfarwyddo â'r derminoleg a ddefnyddir a'r manylion y dylid rhoi sylw iddynt.

Benthyciadau yn y…

Dewiswch ym mha wlad yr hoffech gael gwybodaeth am fenthyciadau.

benthyciadau yn y Swistir

Benthyciadau yn y Swistir

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i gymryd benthyciad yn y Swistir

benthyciadau yng Ngwlad Pwyl

Benthyciadau yng Ngwlad Pwyl

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i gymryd benthyciad yng Ngwlad Pwyl

benthyciadau yn Sbaen

Benthyciadau yn Sbaen

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i gymryd benthyciad yn Sbaen

benthyciadau yn Ffrainc

Benthyciadau yn Ffrainc

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i gymryd benthyciad yn Ffrainc

Mwy o wledydd 

Yn dod yn fuan

Benthyciadau yn yr Almaen

Benthyciadau yn Awstria

Benthyciadau yn Iwerddon

Benthyciadau yn y Weriniaeth Tsiec

Benthyciadau ym Mhortiwgal

Benthyciadau yn Norwy

Benthyciadau yn Serbia

Benthyciadau yn Slofenia

Benthyciadau yn Lwcsembwrg

Benthyciadau yn y Deyrnas Unedig

Benthyciadau yn Rwmania

Benthyciadau yn Croatia

Cyfrif banc yn y…

Dewiswch ym mha wlad rydych chi eisiau gwybodaeth am gyfrifon banc (yn dod yn fuan).

benthyciadau yn y Swistir

Cyfrif banc yn y Swistir

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i agor cyfrif banc yn y Swistir

benthyciadau yng Ngwlad Pwyl

Cyfrif banc yng Ngwlad Pwyl

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i agor cyfrif banc yng Ngwlad Pwyl

benthyciadau yn Sbaen

Cyfrif banc yn Sbaen

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i agor cyfrif banc yn Sbaen

benthyciadau yn Ffrainc

Cyfrif banc yn Ffrainc

Darllenwch a dewch o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y penderfyniad i agor cyfrif banc yn Ffrainc

Mae mwy o wledydd yn dod yn fuan

Cyfrif banc yn yr Almaen

Cyfrif banc yn y Deyrnas Unedig

Cyfrif banc yn Hwngari

Cyfrif banc yn Awstria

Cyfrif banc yn yr Eidal

Cyfrif banc yn Nenmarc

Cyfrif banc yn y Ffindir

Cyfrif banc yn Norwy

Cyfrif banc yn yr Iseldiroedd

Cyfrif banc yng Ngwlad Belg

Cyfrif banc yng Ngwlad Groeg

Cyfrif banc yn Sweden

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

A yw banciau yn rhoi benthyciadau i dramorwyr?

Allwch chi gael benthyciad personol fel tramorwr? Er bod tramorwyr yn gymwys i gael benthyciadau personol, bydd yn rhaid iddynt fodloni rhai gofynion sy'n amrywio o fenthyciwr i fenthyciwr. Mewn rhai gwledydd, bydd benthycwyr yn gofyn am gyfeiriad preswyl, cyflogaeth barhaol yn y wlad honno, prawf cyflogaeth…

A allaf agor cyfrif banc os wyf yn dramorwr?

Tramor ai peidio, rhaid i ymgeiswyr am gyfrif banc o leiaf wirio eu henw, dyddiad geni, a chyfeiriad corfforol, dyweder, o fil cyfleustodau. Ond os ydych wedi'ch geni dramor, efallai y bydd angen i chi gynnig mwy. Mae angen i'r cwsmeriaid hyn hefyd ddangos dull adnabod â llun sy'n cynnwys hunaniaeth rifiadol.

O beth yw'r wlad hawsaf i gael benthyciad?

Mewn rhai gwledydd, mae'n haws, ac mewn eraill, mae'n anoddach. Dyma ychydig o wledydd lle mae ychydig yn haws cael benthyciad: yr Almaen, y Swistir, y Deyrnas Unedig, Lwcsembwrg, a Sweden…